Network

Brigitte Egeberta Petronella Adriana van der Heijden

 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Radboud University Medical Center
 • Erasmus University Rotterdam
 • Radboud University Nijmegen

External person

Alexandra Fink

 • Erasmus University Rotterdam

External person

Liron S. Duraku

MD, PhD

 • Amsterdam UMC
 • Xpert Clinics; Hand and Wrist Center
 • Institute of Translational Medicine

External person

R. A.M. Blomme

 • Erasmus University Rotterdam

External person

J. P. de Schipper

 • ETZ Elisabeth

External person

Lisa Gfrerer

 • Cornell University

External person

RP Ter Louw

 • External organisation

External person

O. T. Zöphel

 • Xpert Clinics; Hand and Wrist Center
 • Ziekenhuisgroep Twente (Almelo)
 • Erasmus University Rotterdam

External person

P. Y. Pennehouat

 • Erasmus University Rotterdam

External person

F. J. van Ewijk

 • University of Humanistics
 • Center for Hand Therapy

External person

J. H. van Uchelen

 • Erasmus University Rotterdam

External person

Karin Schoneveld

 • Erasmus University Rotterdam

External person

Rob van Huis

 • Erasmus University Rotterdam

External person