Boekbespreking – B.M. Katan, Toerekening van kennis aan rechtspersonen (diss. Nijmegen, serie Onderneming & Recht nr. 98, Deventer: Wolters Kluwer 2017)

Research output: Contribution to journalReview articleAcademic

Original languageDutch
JournalOndernemingsrecht
Publication statusPublished - 2018
Externally publishedYes

Cite this