Commissiemededeling ‘Business Taxation for the 21st Century’

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Op 18 mei 2021 publiceerde de Europese Commissie haar mededeling ‘Business Taxation for the 21st Century’.
De Commissie presenteert een ambitieuze belastingbeleidsagenda met maatregelen voor de korte en langere termijn op het terrein van de winstbelasting. De Commissie wil een efficiënt en eerlijk, duurzaam en toekomstbestendig, banenscheppend en groeivriendelijk belastingraamwerk ontwikkelen voor de interne markt, dat geschikt is om in een globaliserende en digitaliserende economie blijvend belastingopbrengsten te generen, het coronaherstel helpt meefinancieren en de digitale transitie en vergroening van onze economieën ondersteunt.
De Commissie is voornemens snel te handelen als het gaat om de EU-brede implementatie van aanstaande mondiale afspraken over een herverdeling van belastinggrondslag richting marktjurisdicties (Pijler 1) en een mondiaal minimumniveau van winstbelastingheffing (Pijler 2) (NTFR 2021/397). De Commissie presenteert daarnaast praktische maatregelen voor de komende twee jaar om gesignaleerde onmiddellijk voorliggende uitdagingen te adresseren. Het gaat hier onder meer om transparantiemaatregelen gericht op publicatie van effectieve belastingtarieven in landen langs Pijler 2-maatstaven (2022), maatregelen tot aanpak van belastingontwijking met brievenbusfirma’s (ATAD 3: Q4 2021), introductie van een vermogensaftrek (‘Debt Equity Bias Reduction Allowance’, ‘DEBRA’: Q1 2021) en een aanbeveling voor achterwaartse verliesverrekening. De Commissie presenteert voorts een plan voor een EU-breed ‘holistisch’ winstbelastingraamwerk voor de komende decennia. Uiterlijk in 2023 lanceert de Europese Commissie daartoe haar ‘Business in Europe: Framework for Income Taxation’ (‘BEFIT’), een voorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde winstbelastinggrondslag die over de lidstaten ter heffing wordt toebedeeld op basis van een formule. Dit, onder intrekking van de richtlijnvoorstellen uit het ‘Corporate Tax Reform Package’ van 25 oktober 2016 voor een Common (Consolidated) Corporate Tax Base (‘C(C)CTB’) (NTFR 2016/2748).
De Commissiemededeling bouwt voort op het ‘Tax Package’ dat de Commissie op 15 juli 2020 presenteerde en maakt deel uit van een bredere fiscale hervormingsagenda voor de komende jaren. In juli 2021 komt de Europese Commissie met een voorstel voor een digitale heffing als eigen middel dat het herstelpakket ‘NextGenerationEU’ moet helpen meefinancieren. De richtlijnvoorstellen uit het ‘Digital Tax Package’ van 21 maart 2018 voor een digitale vaste inrichting (‘Digital PE’) en een digitaledienstenbelasting (‘Digital Services Tax’; ‘DST’) (NTFR 2018/882) worden dan ingetrokken. Voorts lanceert de Commissie deze zomer in het kader van het ‘Fit for 55%-pakket’ ter ondersteuning van de klimaatdoelstellingen ook voorstellen voor onder meer herziening van de Richtlijn Energiebelastingen en de introductie van een koolstofheffing aan de Europese buitengrens (‘Carbon Border Adjustment Mechanism’, ‘CBAM’). Daarna zal de Commissie Europese buitengrens (‘Carbon Border Adjustment Mechanism’, ‘CBAM’). Daarna zal de Commissie voorstellen presenteren voor andere eigen middelen in de vorm van bijvoorbeeld een financiëletransactiebelasting (‘Financial Transaction Tax’; ‘FTT’) en een eigen middel gelinkt aan de ‘corporate sector’. De ontwikkelingen maken deel uit van een bredere herbezinning op de toekomst van belastingheffing in de EU die in 2022 moet uitmonden in een ‘Tax Symposium’ over de ‘EU tax mix on the road to 2050’.
Original languageDutch
Article number1692
Pages (from-to)1-6
Number of pages6
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume2021
Issue number21
Publication statusPublished - 27 May 2021

Cite this