Europese Commissie publiceert richtlijnvoorstellen ATAD3 en Pijler 2 en Own Resources Package

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Op 22 december 2021 publiceerde de Europese Commissie een omvangrijk pakket belastingmaatregelen. Het pakket bestaat uit: (i) een richtlijnvoorstel voor de EU-implementatie van het te bewerkstelligen mondiale 15%-minimumwinstbelastingheffingniveau voor grote multinationals (Pijler 2); (ii) een richtlijnvoorstel tot aanpak binnen de Europese Unie (EU) van oneigenlijk gebruik van zogenoemde shellentiteiten (ATAD3); en (iii) het eigenmiddelenpakket ‘Next generation of EU own resources’ (Own Resources Package).
Het Pijler 2-richtlijnvoorstel introduceert een EU-wijde implementatie van een 15%-minimumwinstbelastingheffingniveau voor grote multinationals, langs de lijnen van het mondiale politieke akkoord van 1 juli 2021 en de actualisatie daarvan van 8 oktober 2021 over het nieuwe mondiale winstbelastingraamwerk (BEPS 2.0) dat wordt ontwikkeld. Het richtlijnvoorstel bewerkstelligt indien aangenomen zoals voorgesteld gelijk de op 20 december 2021 vanuit het verband van de OESO gepubliceerde modelregels (zie NTFR 2022/83): (i) een minimumniveau van winstbelastingheffing binnen de interne markt van 15%; (ii) een flankerende bijheffing door lidstaten tot dat niveau waar andere landen zich niet conformeren. Beoogde inwerkingtreding van de Pijler 2-richtlijn is 1 januari 2023 (income inclusion rule, IIR) en 1 januari 2024 (undertaxed payments rule, UTPR).
Het ATAD3-richtlijnvoorstel introduceert een langs substance-indicatoren ingericht governance-, heffings- en sanctiemechanisme voor binnen de EU fiscaal gevestigde entiteiten, die volgens de Europese Commissie risico lopen door bedrijven of vermogende particulieren als zogenoemde shell entity (letterbox company, brievenbusfirma) te worden ingezet voor belastingontwijkings- en -ontduikingsdoeleinden. Daartoe wordt tevens voorgesteld de Administratieve Samenwerkingsrichtlijn (Directive on Administrative Cooperation; DAC) te wijzigen. De beoogde implementatiedatum en datum van inwerkingtreding van de ATAD3-richtlijn zijn respectievelijk 30 juni 2023 en 1 januari 2024.
Met het Own Resources Package lanceert de Commissie drie voorstellen voor nieuwe eigen middelen die onder andere het herstelpakket NextGenerationEU moeten helpen meefinancieren. De Commissie knoopt daartoe aan bij: (i) het uitbreidende Europese CO2–emissiehandelssysteem (EU Emissions Trading System, EU ETS); (ii) de medio 2021 geïntroduceerde koolstofheffing aan de Europese buitengrens (‘Carbon Border Adjustment Mechanism’, ‘CBAM’); en (iii) de Pijler 1-maatregelen over belastinggrondslagherverdeling voor de allergrootste multinationals uit het genoemde mondiale politieke akkoord van afgelopen zomer over de internationale winstbelasting. De Commissie beoogt het eigenmiddelenpakket vanaf 1 januari 2023 gradueel in te faseren en daartoe gedurende de eerste hel_ van 2022 in daartoe benodigde EU-wetgevingsvoorstellen te publiceren. Het eigenmiddelenpakket zou komende jaren (periode 2026-2030) gemiddeld zo’n €17 miljard per jaar aan opbrengsten voor de EU-begroting moeten gaan genereren.
Met deze maatregelen geeft de Europese Commissie een eerste opvolging aan de aangekondigde maatregelen in haar Mededeling ‘Business Taxation for the 21st Century’ van 18 mei 2021, een belastingbeleidsagenda voor de korte en langere termijn op het terrein van de winstbelasting (NTFR 2021/1692). De commissie beoogt zo een efficiënt en eerlijk, duurzaam en toekomstbestendig, banenscheppend en groeivriendelijk belastingraamwerk te ontwikkelen voor de interne markt, dat geschikt is in een globaliserende en digitaliserende economie blijvend belastingopbrengsten te generen, het coronaherstel helpt meefinancieren en de digitale transitie en vergroening van onze economieën ondersteunt.

Op de agenda staan nog transparantiemaatregelen gericht op publicatie van effectieve belastingtarieven in landen langs Pijler 2-maatstaven (2022), introductie van een vermogensa_rek (‘Debt Equity Bias Reduction Allowance’, ‘DEBRA’; 13 april 2022), de achtste wijziging van de Administratieve Samenwerkingsrichtlijn (Richtlijn 2011/16/EU) inzake informatie-uitwisseling over cryptovaluta (DAC8; Q1 2022), alsmede het Pijler 1-richtlijnvoorstel (27 juli 2022). Ook kondigt de Commissie voor 2022 een initiatief aan om de uitdagingen te adresseren van buiten de EU gevestigde shellentiteiten. Verder kondigt de Commissie vóór jaareinde 2023 een tweede ronde (second basket) nieuwe eigen middelen aan, die zal voortbouwen op het ‘Business in Europe: Framework for Income Taxation’ (BEFIT) dat een voorstel omvat voor een gemeenschappelijke geconsolideerde winstbelastinggrondslag die over de lidstaten ter heffing wordt toebedeeld op basis van een formule. De Commissie refereert tevens aan de Mededeling over te presenteren andere eigen middelen in de vorm van bijvoorbeeld een financiëletransactiebelasting (‘Financial Transaction Tax’; ‘FTT’) en een eigen middel gelinkt aan de ‘corporate sector’ (COM(2021)566).
Original languageDutch
Pages (from-to)1-13
Number of pages13
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume2
Issue number244
Publication statusPublished - 12 Jan 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Europese Commissie publiceert richtlijnvoorstellen ATAD3 en Pijler 2 en Own Resources Package'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this