Nieuwe interviewmethode voor het in kaart brengen van de dynamische relationele en seksuele geschiedenis van jongvolwassenen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

20 Downloads (Pure)

Abstract

Zowel in de wetenschappelijke literatuur als in de klinische praktijk is vooralsnog onvoldoende aandacht voor de verwevenheid tussen liefde en seksualiteit. Vooral jongeren zouden, ten behoeve van een gezonde en positieve seksuele ontwikkeling, gebaat zijn bij meer aandacht in opvoeding en voorlichting voor de complexe relationele context van seksuele beslissingen en interacties. Om deze dynamische samenhang tussen beginnende ervaringen met romantische relaties en seksualiteit van jongeren inzichtelijk te maken, is een nieuwe semigestructureerde interviewmethode ontwikkeld als onderdeel van een grotere studie naar de verwevenheid van liefde en seks binnen jonge koppels. Het ontwikkelde Relationele en Seksuele Geschiedenis (RSG) Interview bestaat uit vijf stappen, en wordt visueel ondersteund door een relatiematrix om in kaart te brengen hoe ontwikkelingen in relationele en seksuele aspecten van vroege intieme relaties (van de adolescentie tot de jongvolwassenheid) met elkaar samenhangen en zich tot elkaar verhouden en hoe jongeren cumulatief (over hun relaties heen) leren over wat ze wel en niet willen in hun intieme relaties. Het uitproberen van de nieuw ontwikkelde RSG interviewmethode in een kleinschalige kwalitatieve studie met n = 16 jongvolwassenen (9 vrouwen, 7 mannen) van 19 tot 25 jaar laat zien dat deze geschikt is om op een semigestructureerde manier de chronologische, dynamische en verweven relationele en seksuele geschiedenis van jongvolwassenen uit te vragen. De RSG interviewmethode kan bijdragen aan meer benodigd wetenschappelijk onderzoek naar de associatie tussen liefde en seksualiteit en kan bovendien een waardevol handvat bieden voor de seksuologische en relatie-therapeutische klinische praktijk. *** In the scientific literature as well as clinical practice, insufficient attention is being paid to the interconnectedness between love and sex. Especially youth would, for the purpose of healthy and positive sexual development, benefit from more attention in parenting and education for the complex relational context of sexual decisions and interactions. To gain more insight into the dynamically intertwined early experiences with romantic relationships and sexuality of youth, a new semi-structured interview method was developed as part of a larger study on the interrelatedness of love and sex within young couples. The developed Relational and Sexual History (RSH) Interview consists of five steps and is visually supported by a relationship matrix to sketch how developments in relational and sexual aspects of early intimate relationships (from adolescence to young adulthood) are interrelated with each other, and how youth learn cumulatively (across their relationships) about what they do and do not want in their intimate relationships. The newly developed RSH interview method has been first applied in a small-scale qualitative study with n = 16 young adults (9 women, 7 men) between 18 and 25 years. This initial study showed that the method is suitable to assess the chronologic, dynamic, and intertwined relational and sexual histories of youth in a semi-structured manner. The RSH interview method may advance scientific research on the links between love and sexuality and may be a valuable tool for sexological and relationship-therapeutical clinical practice.
Original languageDutch
Pages (from-to)129-143
Number of pages15
JournalTijdschrift voor Seksuologie
Volume43
Publication statusPublished - 2019

Bibliographical note

geen doi

Research programs

  • ESSB PED

Cite this