Ontwikkelingen in de sfeer van de repressieve fiscale rechtshandhaving

Claire Hofman

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Wanneer de historische fundamenten van het fiscale sanctiearsenaal worden bezien in het licht van de hedendaagse ontwikkelingen op fiscaal fraudegebied is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre het sanctiearsenaal ten aanzien van fiscale fraude thans nog juridisch houdbaar is. Juridische houdbaarheid van een systeem van sancties vertaalt zich naar een goede afstemming van deze sancties onderling, en het concept “samenloop” is dan ook richtinggevend wanneer de werking van ons fiscale sanctiesysteem wordt beoordeeld. De auteur geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot het beginsel van ne bis in idem (en dat van una via) en concludeert dat het risico op dubbele bestraffing van een belastingplichtige ten aanzien van eenzelfde feit in de hedendaagse praktijk bestaat, en problematisch kan zijn in het licht van genoemde principes. Naar een fundamentele aanpak van het probleem wordt onderzoek gedaan, in deze bijdrage wordt alvast een aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Zo meent de auteur dat een ex ante benadering (het daadwerkelijk voorkomen of verbieden van samenloop vooraf) sterker moet worden aangezet om ex post oplossingen (verdiscontering via de straftoemeting) overbodig te maken.
Original languageDutch
Pages (from-to)680-689
Number of pages10
JournalWeekblad Fiscaal Recht
Volume2018
Issue number101
Publication statusPublished - 2018

Bibliographical note

geen doi

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this