Publieke consultaties OESO inzake modelmaatregelen ‘Scope’ en‘Extractives Exclusion’ (Pijler 1)

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

Op 4 april 2022 en op 14 april 2022 publiceerde de OESO ter publieke consultatie de verwachte derde en vierdegolf modelmaatregelen inzake de te bewerkstelligen mondiale winstbelastinggrondslagherverdeling richtingmarktjurisdicties voor de allergrootste multinationals (Pijler 1). Het consultatiedocument van 4 april 2022 bevatconceptmodelregels ter nationaalrechtelijke implementatie van de reikwijdtevaststelling van de maatregelen (DraftModel Rules for Domestic Legislation on Scope). De consultatie loopt van 4 april tot en met 20 april 2022. Hetconsultatiedocument van 14 april 2022 betreft een discussiedocument dat zich richt op de vrijstelling voor dewinning van natuurlijke rijkdommen (Amount A: Extractives Exclusion). Deze consultatie loopt van 14 april tot enmet 29 april 2022.
De OESO legde eerder, van 4 februari 2022 tot en met 18 februari 2022, modelregels ter consultatie voor inzake degeografische lokalisering van economische aanwezigheid in afzetjurisdicties voorheffingsjurisdictievaststellingsdoeleinden (nexus) en de daaropvolgende lokalisering van omzet in die jurisdicties(revenue sourcing) voor toepassing van het voorziene formulaire belastinggrondslagherverdelingssysteem (eerstegolf; NTFR 2022/677). Van 18 februari 2022 tot en met 4 maart 2022 legde de OESO modelregels ter consultatievoor inzake de vaststelling van de belastinggrondslag (tax base determinations), die onder toepassing van hetvoorziene formulaire belastinggrondslagverdelingssysteem over marktjurisdicties zal worden herverdeeld (tweedegolf; NTFR 2022/884).
De modelregels komen voort uit de politieke overeenstemming die 137 van de 141 landen van het OECD/G20Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF), waaronder Nederland, afgelopen periode bereiktenover een herziening van het internationale winstbelastingsysteem in de vorm van een 2-pijleroplossing, eenimplementatieplan en een concreet tijdpad. Het implementatietijdpad is ambitieus en mikt op inwerkingtreding in2023. De modelregels beogen aangesloten landen sjabloonwetgeving, inclusief nader toelichtend commentaar(Commentary), aan te reiken voor de benodigde wijzigingen in nationale heffingsrechtcreatie. Deze dienen tevensals basis voor de benodigde wijzigingen in internationale heffingsbevoegdheidsverdeling onder toepassing van eenverwacht multilateraal verdrag (Multilateral Convention, MLC), met eveneens een nader toelichtend commentaar(Explanatory Statement), dat naar verwachting komende periode eveneens zal worden gepresenteerd. Een richtlijnvoorstel ter implementatie van Pijler 1 in de Europese Unie staat geagendeerd voor 27 juli 2022(SEC(2022) 2412 final). Over de inhoud van de modelregels bestaat binnen het IF thans (nog) geen consensus.
Original languageDutch
Pages (from-to)1-5
Number of pages5
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume2022
Issue number1928
Publication statusPublished - 12 May 2022

Court cases

CourtOESO
Date of judgement4/04/22

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this