Reeks Diversiteit (8): Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek naar quota en streefcijfers voor genderdiversiteit in bestuur en toezicht

Arnoud Pijls, B Van de Klashorst

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Tot 1 januari 2020 kende de Nederlandse wet een streefcijferregeling waarin was bepaald dat ‘grote’ naamloze en besloten vennootschappen moeten zorgen voor een evenwichtige zetelverdeling en wel zodanig dat tenminste 30% van de zetels in raden van bestuur en raden van commissarissen wordt bezet door vrouwen en tenminste 30% door mannen. Wanneer een vennootschap niet aan deze regeling voldeed, diende zij hiervoor een verklaring te geven in het bestuursverslag. De invloed van de streefcijferregeling is tot dusver marginaal gebleken en de doelstellingen van de wetgever zijn bij lange na niet behaald. Afgelopen december heeft de Tweede Kamer de regering per motie verzocht de maatregelen zoals voorgesteld in een recent SER-advies integraal over te nemen en dat betekent dat de regulering van genderdiversiteit in bestuur en toezicht van vennootschappen op korte termijn zal worden herzien. In dit artikel doen wij voor een nieuw te ontwerpen regeling verschillende aanbevelingen, die wij baseren op zowel empirisch als rechtsvergelijkend (Noorwegen, België en Duitsland) onderzoek. Wij doen die aanbevelingen zowel voor een nieuw te ontwerpen quotumregeling, die volgens het SER-advies moet gaan gelden voor de raad van commissarissen van beursvennootschappen, als voor een hernieuwde streefcijferregeling, die volgens het advies moet gaan gelden voor de raad van bestuur en de bovenste twee managementlagen van alle ‘grote’ vennootschappen en tevens voor de raad van commissarissen van alle ‘grote’ niet-beursvennootschappen. Quota kenmerken zich door een verdergaande mate van sanctionering, gepaard gaande met een grotere inperking van de autonomie over particulier eigendom. Quotumregelingen zijn aantoonbaar effectiever, want zij leiden ontegenzeggelijk tot een groter percentage vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen. Dit onderzoek staat evenals het genoemde SER-advies een tweesporenbeleid voor, waarin een quotum dat alleen geldt voor beursvennootschappen wordt gecombineerd met een flexibel streefcijfer dat geldt voor alle ‘grote’ vennootschappen.
  Original languageDutch
  Article number31
  Pages (from-to)152-165
  Number of pages14
  JournalOndernemingsrecht
  Volume2020
  Issue number4
  DOIs
  Publication statusPublished - 2020

  Research programs

  • SAI 2005-01 LM

  Cite this